טפסים

טפסים

מתוך מאגר טפסי המשרד

אישור יתרה לסוף שנה

דוח נסיעות לחול - 2023

מסמכים לדוח השנתי

מסמכים להצהרת הון

ספירת מלאי

טיפים סוף שנה עצמאיים

טיפים לסוף שנה חברות

 

מתוך מאגר טפסי מס הכנסה

טופס 101- כרטיס עובד

בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי ,תעודת מקצוע

תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי מס

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד

הודעת עובד על פרישה מעבודה

בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי

הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור

דרישת פרטים בדבר סגירת עסק

בקשה לתיאום והקלה במס

בקשה להכרה כמוסד ציבורי- סעיף 46


מתוך מאגר טפסי מע"מ

רישום לצורכי מס ערך מוסף

בקשה לרישום מלכ"ר במע"מ

בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס

בקשה לרישום עוסק זר

הודעה על סגירת עסק  

טופס הקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למעמ

עדכון פרטי עוסק


מתוך מאגר טפסי ביטוח לאומי

דין וחשבון רב שנתי (פתיחת תיק עצמאי)

הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי

הוראה לחיוב חשבון באמצעות בהוראת קבע בבנק

 

טופס 250 מתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה

 

טופס 283 מתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - עצמאי

 

טופס 211 תביעה לדמי פגיעה בעבודה

 

תביעה לדמי אבטלה

 

תביעה אישית לתגמולי מילואים

 

תביעה לדמי לידה

 

 

 

יחסי עובד מעביד

 

הודעה בדבר פרוט תנאי העבודה

 

הודעה בדבר שינוי בתנאי העבודה

חופשה שנתית

שימוע לפני פיטורין

 

נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי